Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (hierna te noemen “opdracht”) tussen de partijen: Automakelaardij Christjan Herbers (hierna te noemen: “ACH”) en een opdrachtgever (hierna te noemen “opdrachtgever”) waarop ACH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2: De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3: Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ACH en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4: Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6: De term “opdracht” verwijst naar de online of telefonische aanvraag welke in de aan ACH verstuurde vorm de criteria bevat welke de basis vormen van het traject. De opdracht maakt integraal deel uit van www.automakelaardijherbers.nl.

1.7: De term “traject” verwijst naar alle werkzaamheden die voortkomen uit de aan ACH gevraagde opdracht.

1.8: Indien ACH niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ACH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: De opdracht

2.1: Opdrachtgever schakelt ACH in op basis van de opdracht welke onderdeel is van de website www.automakelaardijherbers.nl.

2.2: De opdracht is vrijblijvend totdat deze, voorafgaand aan het feitelijke traject, mondeling door beide partijen nader is bevestigd. Na deze nadere mondelinge bevestiging is de opdracht tevens een opdrachtbevestiging.

2.3: De criteria zoals in de opdracht zijn opgegeven door opdrachtgever zijn leidend bij de uitvoering van het traject maar uitdrukkelijk niet verplichtend vanwege de mogelijkheid dat de opgegeven criteria, ook gaandeweg blijkend, niet haalbaar, relevant of redelijk zijn.

2.4: De opdracht kan niet éénzijdig door opdrachtgever, tussentijds, achteraf of met terugwerkende kracht aangepast, gewijzigd of herroepen worden.

2.5: Opdrachtgever verplicht zich met de mondelinge bevestiging van de opdracht volledig akkoord te gaan met de in de opdracht vermeldde criteria.

Artikel 3: Uitvoering, wijziging of aanpassing opdracht, prijsverhoging

3.1: ACH verplicht zich het traject naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig alle gemaakte afspraken en overeenkomstig alle eisen van gedegen vakmanschap uit te voeren.

3.2: Het traject wordt uitgevoerd binnen een bepaald tijdsbestek, tenzij door de partijen anders is overeengekomen.

3.3: ACH is gerechtigd het traject in verschillende fasen uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.4: Indien het traject in fasen wordt uitgevoerd kan ACH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

3.5: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ACH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren en afronden van het traject, tijdig aan ACH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering en afronding van het traject benodigde gegevens niet tijdig aan ACH zijn verstrekt, heeft ACH het recht het traject niet te starten of op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen het alsdan geldende uurtarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6: Indien tijdens de uitvoering van het traject blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de criteria te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling verleg tot aanpassing van de criteria overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de criteria, daaronder begrepen de termijn van uitvoering.

3.7: Zonder daarmee in gebreke te komen kan ACH een verzoek tot wijziging van de criteria weigeren indien deze wijziging een onredelijke hoeveelheid extra werkzaamheden tot gevolg heeft.

3.8: Het traject vindt plaats tegen het tarief zoals is vermeld op de site. Niettemin is ACH, als tijdens de uitvoering van het traject substantiële wijziging of verregaande aanpassing van de oorspronkelijke criteria aan de orde is, gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer deze prijs niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4: Opschorting en voortijdige beëindiging van de

opdracht

4.1: ACH is bevoegd de uitvoering van het traject op te schorten of het traject voortijdig te beëindigen, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na de start van het traject ACH omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– opdrachtgever middels eisen die geen deel uitmaken van de overeengekomen criteria het traject frustreert;

– door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van ACH kan worden gevergd dat ACH het traject tegen de oorspronkelijk condities zal uitvoeren.

4.2: Voorts is ACH bevoegd het traject voortijdig te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van verplichtingen voor ACH onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van ACH kan worden gevergd.

4.3: Indien de opdracht wordt ontbonden zijn vorderingen  die ACH op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar. Indien ACH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ACH de aanspraken uit de wet en de onderling bevestigde opdracht.

4.4: Indien ACH tot opschorting of beëindiging overgaat, is ACH op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5: Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is ACH gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6: Indien opdrachtgever een mondeling overeengekomen en aldus bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

5.1: ACH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien ACH daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ACH komt.

5.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ACH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ACH niet in staat is verplichtingen na te komen. ACH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering van het zoektraject verhindert, intreedt nadat ACH de verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

6.1: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door ACH is aangegeven. ACH is gerechtigd om gefaseerd te factureren.

6.2: Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over openstaande bedragen een rente verschuldigd van een hoogte zoals die op dat moment wettelijk is vastgesteld. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Afwijzing van aansprakelijkheid

7.1: ACH beoordeelt de technische toestand van een auto zoals deze is op het moment dat de auto te koop wordt aangeboden. Deze beoordeling kan leiden tot een koopadvies. Hoewel dit koopadvies oordeelkundig en weloverwogen tot stand komt kan ACH niet aansprakelijk worden gehouden voor defecten, schade of mankementen die ontstaan na de aankoop door opdrachtgever.

7.2: Het risico van defecten, schade, mankementen of waardevermindering gaat over op opdrachtgever op het moment dat de auto door aankoop en tenaamstelling in zijn of haar bezit is gekomen.

7.3: ACH is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie als gevolg van de technische toestand waarin de auto zich bevond tijdens en na de aankoop door opdrachtgever.

7.4: Indien ACH door grove nalatigheid toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het traject, althans tot dat gedeelte van het traject waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.5: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ACH.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ACH partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2: De rechter in de vestigingsplaats van ACH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ACH het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

8.3: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

9.1: Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57789142.

9.2: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ACH.

9.3: De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Enkel bemiddelaar, GEEN partij.

nl_NLDutch
nl_NLDutch